Algemene informatie

De eigenaar van de website Roel Sales Tech SL, met NIF B44975829 en adres gelegen aan Avenida Bulevar Principe Afonso Von Hohenloe S/N, 29602, Marbella, Malaga

Opdat het gebruik van de website voldoet aan de criteria van transparantie, duidelijkheid en eenvoud, Roel Sales Tech SL de gebruiker ervan op de hoogte dat alle suggesties, vragen of verzoeken met betrekking tot deze juridische verklaring of enig ander informatiedocument op de website zullen worden ontvangen en opgelost door contact op te nemen met Roel Sales Tech SLvia e-mailadres: info@roelsales.com

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verplicht zich tot het naleven en strikt naleven van de bepalingen hierin en van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

Roel Sales Tech SL behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving of gebruikers op de hoogte te stellen van dergelijke verplichtingen, wat wordt opgevat als voldoende met de publicatie op de website van Roel Sales Tech SL.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Roel Sales Tech SL is de eigenaar van alle auteursrechten, intellectuele en industriële eigendomsrechten, knowhow en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud van de website en de daarop aangeboden diensten, evenals de programma's die nodig zijn voor de implementatie ervan en de bijbehorende informatie.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, publicatie en/of niet strikt privégebruik van de inhoud van de website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Alle inhoud weergegeven op deze website, en in het bijzonder ontwerpen, tekst, afbeeldingen, logo's, iconen, handelsnamen, handelsmerken of enige andere informatie die vatbaar is voor industrieel en / of commercieel gebruik zijn beschermd door het bijbehorende auteursrecht, niet toe te staan de reproductie, transmissie of registratie van informatie, tenzij voorafgaande toestemming van de eigenaar, Roel Sales Tech SL. Echter, de gebruiker mag de verstrekte informatie gebruiken om uw bestelling en de bijbehorende contactgegevens te beheren.

Het gebruik van de door Roel Sales Tech SL geleverde diensten in strijd met de wetgeving inzake intellectuele eigendom is verboden en, in het bijzonder:

 • Het gebruik dat in strijd is met de Spaanse wetgeving of inbreuk maakt op de rechten van derden.
 • De publicatie of verzending van inhoud die gewelddadig, obsceen, beledigend, juridisch, racistisch, xenofoob of lasterlijk is.
 • Alle inhoud die de intellectuele eigendomsrechten van reseros schendt.
 • Het gebruik van de mailserver en e-mailadressen van het domein om ongewenste bulkmail te versturen.
 • Het verzamelen en/of gebruiken van persoonsgegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming of in strijd met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

Privacybeleid

Dit privacybeleid voor het gebruik van de website https://thegallery.marbellapaloalto.com (hierna te noemen de "Website"). De volgende informatie verwijst naar de website, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Roel Sales TechSL, als verantwoordelijke entiteit (hierna "Roel Sales"), informeert zijn gebruikers van:

 • Met het gebruik van de website zal overgaan tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens, in het bijzonder:
  • Persoonlijke gegevens (e-mailadres, naam, achternaam, voornaam, titel, postadres, telefoonnummer, etc. (hierna te noemen "gegevens" of "persoonlijke gegevens") die door gebruikers worden verstrekt bij registratie op de website (bijv. bij contactaanvragen);

 

Doel van gegevensverwerking

Roel Sales meldt, als verantwoordelijke entiteit, in toepassing van de huidige wetgeving inzake persoonsgegevens, dat de persoonsgegevens die worden verzameld via de formulieren op de website, zijn opgenomen in de specifieke geautomatiseerde bestanden van gebruikers. Roel Sales behandelt de persoonsgegevens van gebruikers van de website en voor de volgende doeleinden:

 • Het vervullen en oplossen van verzoeken en vragen van gebruikers (de rechtsgrondslag is de uitvoering van het contract, evenals het legitieme belang van Roel Sales om verzoeken om contact door te geven binnen het bedrijf Roel Sales.
 • Voor het verzenden van een e-mailnieuwsbrief (alleen op de website) over onze eigen aanbiedingen, evenals eigen reclame en reclame van derden, voor zover wettelijk toegestaan of op basis van toestemming (de wettelijke basis is toestemming of Roel Sales legitiem belang bij direct marketing, mits de marketing wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en mededinging);
 • Om de website van Roel Sales functioneel te houden en te optimaliseren. (De rechtsgrondslag is het gerechtvaardigd belang van Roel Sales om de kwaliteit van de website voortdurend te verbeteren en de gebruiksvriendelijkheid ervan te waarborgen);
 • Website-analyse om gebruiksgedrag te bepalen en voor op interesses gebaseerde reclame (wettelijke basis is toestemming);
 • Het verzenden van reclame-informatie over vastgoed dat door Roel Sales (of haar licentiepartners) op de markt wordt gebracht (op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de RGPD; het gerechtvaardigd belang van Roel Sales bestaat in de verwerking van persoonsgegevens voor directe reclamedoeleinden).
 • Om misbruik of frauduleuze activiteiten op of in verband met de Website te voorkomen, evenals de vereisten van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot een beveiligde website / App (de rechtsgrondslag is het legitieme belang van Roel Sales bij het elimineren van storingen, het waarborgen van de veiligheid van het systeem en het detecteren van toegangspogingen of ongeautoriseerde toegang).

Roel Sales zal geen commerciële berichten sturen naar gebruikers die hun toestemming hebben gegeven tot 90 dagen na aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6(1)(a) van de RGPD voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming; artikel 6(1)(b) van de RGPD als de basis van de verwerking de contractuele relatie is en artikel 6(1)(f) van de RGPD als de basis het legitieme belang van Roel Sales is. De toestemming van de gebruiker is vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig, voor zover wij je informeren door je dit privacybeleid ter beschikking te stellen, dat je na het lezen ervan, als je ermee akkoord gaat, kunt aanvaarden door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, zoals het aanvinken van een daartoe bestemd vakje.

Als de rechtsgrondslag uw toestemming is, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking. Als de rechtsgrondslag een gerechtvaardigd belang is, hebt u ook het recht om in het algemeen te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres. Artikel 21 van de RGPD is in dit verband van toepassing.

Roel Sales neemt de nodige maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De gebruiker verklaart dat alle door hem/haar verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en correct zijn en verbindt zich ertoe deze actueel te houden en eventuele wijzigingen door te geven aan info@roelsales.com.

 

Type verstrekking van persoonsgegevens en gevolgen van weigering

Het verstrekken van persoonsgegevens door gebruikers is vrijwillig. Gebruikers zijn vrij om te beslissen of zij persoonsgegevens aan Roel Sales willen verstrekken, alsmede om hun toestemming voor het verwerken van de verstrekte persoonsgegevens achteraf in te trekken. Indien van toepassing kan de herroeping leiden tot de onmogelijkheid om gebruik te maken van de Roel Sales website.

Toegang tot gegevens

Persoonlijke gegevens worden verwerkt door Roel Sales en, individueel, door:
Bedrijven (vaste medewerkers en onafhankelijke vastgoedadviseurs) en adviseurs die geautoriseerd zijn om de website te beheren en die verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van de gerelateerde diensten. Dit bedrijf is Roel Homes S.L, geregistreerd in het handelsregister van Malaga, volume 05324, blad 145, inscriptie 1, bladnummer MA-00124982.

 

Doorgifte van gegevens naar niet-EER-landen

Roel Sales geeft geen persoonlijke gegevens door aan niet-EER landen. De door Roel Sales gebruikte servers bevinden zich binnen de Europese Unie.
Indien je vraag betrekking heeft op Roel Sales buiten de Europese Unie, zullen wij je gegevens doorgeven na ontvangst van je toestemming.

In gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als in de Europese Unie en je door jouw toestemming niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met de doorgifte van jouw gegevens naar die landen, zal Roel Sales ervoor zorgen dat met elke dienstverlener bepaalde contractuele verplichtingen worden overeengekomen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (inclusief de implementatie van de Standaard Contractuele Clausules van de EU), tenzij Roel Sales zich kan beroepen op andere rechtsgrondslagen voor de doorgifte van persoonsgegevens.

 

Bewaren en verwijderen van gegevens

Roel Sales bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, met inachtneming van de door de toepasselijke wetgeving vastgestelde bewaartermijnen, en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Roel Sales bewaart persoonlijke gegevens in verband met een contractuele relatie gedurende de bewaartermijn, zoals vereist door de wet. Evenzo bewaart Roel Sales je gegevens in verband met de ontvangst van reclame-informatie totdat je je toestemming intrekt.

 

Gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën

Gebruik van cookies op de website

Naast de hierboven vermelde verwerking van persoonsgegevens worden cookies en andere trackingtechnologieën op uw eindapparaat opgeslagen tijdens of na uw bezoek aan de website.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website worden verzonden en in de webbrowser van de gebruiker worden opgeslagen. Als de betreffende website opnieuw wordt bezocht, stuurt de browser van de gebruiker de inhoud van de cookies terug, zodat de gebruiker opnieuw kan worden herkend.

Sommige cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van de browsersessie (zogenaamde sessiecookies), andere worden voor een bepaalde tijd of permanent in de browser van de gebruiker opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd (zogenaamde tijdelijke of permanente cookies).

Welke cookies gebruikt All My Homes in het algemeen?

Afhankelijk van hun functie en doel worden de cookies van Roel Sales onderverdeeld in verschillende categorieën.
"Essentiële" en "functionele" cookies zijn nodig om Roel Sales in staat te stellen de online dienst op een veilige en gebruiksvriendelijke manier aan te bieden. 

Deze cookies maken het mogelijk om het online aanbod van Roel Sales te bekijken en de functies naar wens te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen essentiële diensten van Roel Sales niet worden geleverd. Ze worden alleen gebruikt tijdens het bezoeken van onze online aanbiedingen en worden meestal verwijderd na het sluiten van de browser. Ze worden ook gebruikt om een geoptimaliseerde weergave van de website te verkrijgen wanneer deze met een mobiel apparaat wordt bezocht, zodat het datavolume niet onnodig wordt opgebruikt.

De wettelijke basis voor het plaatsen van deze cookies is het legitieme belang van Roel Sales dat online diensten veilig en gemakkelijk kunnen worden gebruikt en dat de kwaliteit van online diensten en inhoud voortdurend wordt verbeterd.
Voor het gebruik van "essentiële" en "functionele" cookies is geen toestemming vereist. Deze kunnen niet worden uitgeschakeld.

Roel Sales gebruikt ook cookies voor analytische ("analytische cookies") en reclamedoeleinden ("advertentiecookies"). Roel Sales gebruikt de met behulp van deze cookies aangemaakte profielen om statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de online diensten van Roel Sales en om advertenties of aanbiedingen te tonen die zijn afgestemd op jouw interesses ("op interesses gebaseerde advertenties").
De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze cookies is jouw toestemming.

Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren, voorkomen of elimineren?

U kunt de website gebruiken zonder "Analytische" en "Reclame" cookies en andere trackingmechanismen op de website. In dat geval blijven alleen "essentiële" en "functionele" cookies over, die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de online aanbiedingen.

U kunt het opslaan van cookies via uw browserinstellingen uitschakelen en cookies die al in uw browser zijn opgeslagen op elk gewenst moment verwijderen. Houd er echter rekening mee dat dit online-aanbod zonder cookies mogelijk niet of slechts beperkt functioneert. We raden je ook aan de website https://youronlinechoices.com te bezoeken, waar je informatie en hulp kunt krijgen met betrekking tot webtrackingmechanismen.

 

Rechten

U hebt het recht om informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens (bijv. herkomst, doel, gegevensverwerkingsmethoden). Bovendien kunt u onder bepaalde omstandigheden te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in de toekomst, deze verwerking beperken of zelfs eisen dat de gegevens worden verwijderd. Tot slot kunt u ook te allen tijde het verzenden van reclamemateriaal of het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie voorkomen. Kortom, u hebt het recht om:

 • informatie,
 • rectificatie,
 • schrapping,
 • beperking van verwerking,
 • overdraagbaarheid van gegevens,
 • verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens,
 • klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

Houd er rekening mee dat uw recht op wissen aan beperkingen onderhevig is. We zijn bijvoorbeeld niet verplicht om gegevens te wissen die we moeten bewaren voor wettelijke bewaartermijnen of die we niet mogen bewaren. Gegevens die we nodig hebben om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, zijn ook uitgesloten van uw recht op wissen.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen en informatie aan te vragen, kunt u schrijven naar het e-mailadres info@roelsales.com of naar het postadres Calle Hotel Puente Romano, LOCAL 27, Marbella, 29602, Malaga. Ook kunnen gebruikers de verwerking van hun gegevens te allen tijde herroepen, rectificeren en annuleren.

 

Neem contact op

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het bedrijf Roel Sales. Als u vragen hebt over gegevensverwerking, geven we u graag informatie.
Als u vragen hebt over dit privacybeleid en gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met het volgende e-mailadres: info@roelsales.com.

Als je klachten hebt over de manier waarop we met je gegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit is:

Spaans Bureau voor Gegevensbescherming.
C/ Jorge Juan, 6
28001-Madrid
AEPD

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

De toepasselijke wet in geval van geschillen of conflicten over de interpretatie van de voorwaarden die deel uitmaken van deze juridische kennisgeving, evenals elke aangelegenheid met betrekking tot de diensten van de website, is de Spaanse wet. Voor de beslechting van geschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van het bezoek aan de website, komen Roel Sales en de gebruiker overeen zich te onderwerpen aan de rechtbanken van Marbella door de partijen, waarbij zij afstand doen van hun eigen jurisdictie.